Menu

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Bax Houthandel B.V.

1. Definities

1.1. Bax Houthandel:
Bax Houthandel B.V. gevestigd Haarselaarseweg 73-77, 3771 MA te Barneveld.
1.2. Opdrachtgever:
De contractspartij waarmee Bax Houthandel B.V. de overeenkomst sluit/ heeft gesloten tot de levering van producten van Bax Houthandel B.V.
1.3. Klachttermijn:
De termijn waarbinnen melding moet plaatsvinden van ontdekte gebreken / gebreken die redelijkerwijs hadden moeten worden ontdekt aan geleverde zaken door Bax Houthandel B.V.
1.4. Opleveringsdatum:
De datum waarop Bax Houthandel B.V. de geleverde zaken/ opdracht als klaar bestempelt en dit werk overdraagt aan de Opdrachtgever die dat werk aanvaardt.
1.5. Legvoorschriften:
De Algemene Legvoorschriften Parketbranche zoals deze zijn vastgesteld door het HBA.
1.6. Installatie:
Het proces dat voorafgaat aan het gereed maken van de vloer en de vloer zal maken tot een eindproduct.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met Bax Houthandel die online via de website worden gedaan of in een van onze vestigingen.
2.2. Het accepteren van een aanbieding/offerte dan wel het doen van een bestelling houdt in dat Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
2.3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
2.4. Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden (geheel of gedeeltelijk) ongeldig of niet-afdwingbaar is, blijft het restant van de Algemene Voorwaarden van kracht. Bax Houthandel en de Opdrachtgever zullen in voornoemd geval in overleg treden om het ongeldig of niet-afdwingbaar gebleken gedeelte van de Algemene Voorwaarden te vervangen door bepalingen die wel geldig en afdwingbaar zijn en die – gelet op de inhoud en strekking van de Algemene Voorwaarden – zo veel mogelijk overeenkomen met die van het ongeldig of niet-afdwingbaar gebleken gedeelte.
2.5. Wijzigingen in, alsmede aanvullingen op deze Voorwaarden en/of de tussen Bax Houthandel en Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten, dienen schriftelijk tussen Partijen overeengekomen te worden.
2.6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Voorwaarden van Opdrachtgever waarbij Bax Houthandel bij betrokken is wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

3. Offertes, bestellingen en aanbiedingen

3.1. Alle offertes en aanbiedingen dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen van potentiële Opdrachtgever tot het doen van een aanbod en blijven tot dertig dagen na factuurdatum geldig. Zij binden ons op geen enkele wijze, tenzij Bax Houthandel het aanbod schriftelijk heeft bevestigd en de opdrachtgever deze opdracht door schriftelijk heeft aanvaard.
3.2. Bax Houthandel kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3. Aanbiedingen uit voorraad geschieden onder het voorbehoud van tussentijdse verkoop.
3.4. Eventueel getoonde voorbeelden of modellen dienen slechts om een indruk te geven van de materiaalsoort en de kwaliteit en kunnen niet als monster worden aangemerkt.
3.5. De prijzen in de aanbiedingen en offertes zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is aangegeven.
3.6. De prijzen en voorwaarden van aanbiedingen en offertes van Bax Houthandel gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Totstandkoming en (prijs)wijziging overeenkomst

4.1. Een overeenkomst komt slechts tot stand zodra Bax Houthandel deze schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang heeft gemaakt.
4.2. Alle Overeenkomsten komen tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat Bax Houthandel van onvoldoende kredietwaardigheid van de Opdrachtgever zal blijken, zulks ter beoordeling van Bax Houthandel. Bax Houthandel is te allen tijde gerechtigd de benodigde informatie hiertoe op te vragen of aan het tot stand komen van de Overeenkomst de voorwaarde te verbinden dat de Opdrachtgever een of meer voorschotten op het te betalen bedrag aan Bax Houthandel zal voldoen.
4.3. Aanvullingen of wijzigingen op een aanbieding van Bax Houthandel zijn eerst geldig, nadat deze schriftelijk door Bax Houthandel zijn aanvaard.
4.4. Indien wijzigingen als voornoemd leiden tot verhoging/verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de overeengekomen prijs schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen. De prijsstelling is geen aangenomen som. De prijs is gerelateerd aan het ingeschatte benodigde vierkantenmeters. Blijkt in het project dat er meer materiaal nodig is dan zal de prijs worden doorberekend op basis van vierkantenmeter zoals de overeenkomst zich laat uitrekenen nl totale prijs gedeeld door totale vermelde vierkantenmeters.
4.5. Prijsverhogingen ontstaan als gevolg van de verhoging van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, transportkosten of verzekeringspremies en optredende in het tijdvak gelegen tussen het moment van orderbevestiging en aflevering van de zaken, geven Bax Houthandel de bevoegdheid de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
4.6. Wanneer Bax Houthandel voor uit het buitenland te betrekken zaken een prijs in Nederlandse valuta gesteld heeft, kan deze prijs gebaseerd zijn op een buitenlandse valuta waarin Bax Houthandel haar leverancier dient te betalen. Indien zich in zodanig geval een wijziging voordoet in de ruilverhouding tussen die valuta en de Nederlandse valuta en wel in de periode tussen aanvaarding van de opdracht en de laatste betaling van al het terzake van die opdracht aan Bax Houthandel verschuldigde of indien zich in die periode een wijziging voordoet in de voor die zaken te betalen invoerrechten en belastingen, is Bax Houthandel gerechtigd de prijs zodanig aan te passen dat de bedoelde wijzigingen daarin tot uitdrukking komen.
4.7. Alles wat Opdrachtgever afspreekt, ook maatvoeringen, met de verkoper dient in de overeenkomst te worden vastgelegd. Dus ook of hout naar een bovenverdieping moet worden gebracht of bijvoorbeeld afwijkingen in het betalingsprotocol. Mocht er, naar idee van Opdrachtgever, afspraken zijn gemaakt die niet in de overeenkomst staan dan kan Opdrachtgever zich niet beroepen op mondelinge afspraken.

5. Uitvoering

5.1. Bax Houthandel zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en de huidige Legvoorschriften uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der techniek.
5.2. Bax Houthandel is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Bax Houthandel de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5.3. Bax Houthandel vangt niet eerder aan met de uitvoering van de overeenkomst voordat de in artikel 7.1 vermelde aanbetaling is ontvangen.

6. Verplichtingen Opdrachtgever

6.1. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de ondernemer zijn werk
tijdig en deugdelijk kan verrichten.
6.2. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat:
– de ondernemer in de gelegenheid wordt gesteld de werkvloer te
inspecteren en te meten;
– de kruipruimte en volgens de ondernemer noodzakelijke andere
delen van het gebouw waar de vloer gelegd wordt, toegankelijk zijn;
– de werkvloer geschikt is voor het deugdelijk aanbrengen van het
vloer bedekkende materiaal, alsmede dat de ruimten waar de vloer
wordt gelegd voldoen aan de door de ondernemer vermelde eisen.
6.3. Voor het binnenklimaat, zoals: het gebouw is water- en winddicht;
6.4. de relatieve luchtvochtigheid bedraagt tussen de 45 en 65%; verwarmings- en ventilatie-installaties en -voorzieningen zijn aanwezig en
functioneren deugdelijk.
6.5. Er is voldaan aan bouwkundige en installatievoorschriften in het
gebouw, zoals: de elektrische installatie is aanwezig en functioneert;
er is stromend water en sanitaire voorzieningen die functioneren;
– de overige werktuigbouwkundige installaties zoals liften deugdelijk functioneren;
– de werkruimtes deugdelijk, schoon, veilig, afsluitbaar zijn en vrij
van (losse) meubelstukken;
– de voorafgaand aan installatie afgeleverde materialen zijn deugdelijk
opgeslagen en in kwaliteit niet achteruit gaan;
– Bax Houthandel kan tijdig beschikken over de voor de planning
en uitvoering van het werk benodigde gegevens, alsmede al die
gegevens waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijze kan vermoeden dat
die van belang kunnen zijn. Voorts verstrekt de Opdrachtgever alle hem
bekende en beschikbare gegevens ten aanzien van de constructie van
de werkvloer, de technische installaties in en bij de vloer, alsmede de
bouwkundige gegevens.
6.6. Als niet wordt voldaan aan bouwkundige en installatievoorschriften kunnen hierdoor extra opgetreden kosten aan Bax Houthandel doorberekend worden aan de Opdrachtgever.
6.7. Tijdens de uitvoering van het werk onthoudt de Opdrachtgever zich van
het (doen) uitvoeren van werkzaamheden die nadelig kunnen zijn
voor de vloer.
6.8. De Opdrachtgever moet van de gelegde vloer op een verantwoorde
manier gebruik maken om aanspraak te kunnen maken op de garantie genoemd in artikel 12.

7. Betaling

7.1. Betaling dient te geschieden bij levering, tenzij schriftelijk anders aan gegeven op een door Bax Houthandel aangegeven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Bax Houthandel aangegeven.
7.2. Bax Houthandel is gerechtigd een voorschot van 50% van het factuurbedrag in rekening te brengen zoals opgenomen in de offerte.
7.3. Betaling geschiedt contant bij afleveren of de betaling dient voor de afleverdatum op de bankrekening van Bax Houthandel te zijn bijgeschreven.
7.4. Indien er van installatie sprake is zal deze bij oplevering contant dienen te worden voldaan of kan worden bijschreven op de bankrekening van Bax Houthandel voor de opleveringsdatum.
7.5. Verzetten van installatiedata binnen 2 weken voor aanvang kost u €250,- per gereserveerde dag.
7.6. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd, met een minimum van 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
7.7. Bax Houthandel heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de (incasso)kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
7.8. Bax Houthandel mag, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Bax Houthandel mag volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
7.9. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Bax Houthandel verschuldigde.
7.10. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
7.11. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is (Wet Incasso Kosten).
7.12. Indien Bax Houthandel echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De door Bax Houthandel gemaakte advocaatkosten komen in ieder geval voor rekening van de Opdrachtgever. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

8. Levering

8.1. Alle door Bax Houthandel genoemde leveringstermijnen zijn bij benadering en niet fataal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en aangegeven op de koopovereenkomst
8.2. Verzuim van Bax Houthandel op grond van overschrijding van de bedongen leveringstermijnen treedt niet in dan nadat Bax Houthandel in gebreke is gesteld bij een aangetekend schrijven, waarbij Bax Houthandel een redelijke termijn tot nakoming wordt gesteld en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
8.3. Alle goederen worden tot aan de begane grond afgeleverd, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
8.4. Alle vervoers- en leveringskosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever. zij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn termijnen van levering nimmer aan te merken als fatale termijnen.
8.5. De Opdrachtgever dient de afgeleverde goederen te controleren voor ontvangst. De betaling van het afgeleverde is een bevestiging van de Opdrachtgever de materialen en diensten als goedgekeurd te accepteren. De Opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst als na acceptatie van de Opdrachtgever van het geleverde blijkt dat de levering afwijkt van de bestelling. De Opdrachtgever kan derhalve geen aanspraak maken op vervanging en/of schadevergoeding van het geleverde indien installatie plaats vindt.
8.6. Het project is aan Opdrachtgever opgeleverd indien betaling van de installatiekosten door Bax Houthandel is ontvangen en of de opleveringsformulieren door Opdrachtgever of namens deze zijn getekend.
8.7. Bax Houthandel behoudt zich het recht voor een installatie te staken indien Bax Houthandel kan verwachten dat Opdrachtgever zal tekortschieten in de nalevering van enig artikel vermeld in deze algemene verkoopsvoorwaarden.
8.8. De Opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding. De overeenkomst zal alleen voor het leveren van de installatiediensten worden ontbonden. Het leveren van grondstoffen en materialen wordt niet ontbonden.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1. De door Bax Houthandel aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Bax Houthandel zolang Opdrachtgever de verschuldigde prijs, rente en kosten terzake van alle geleverde of te leveren zaken niet heeft betaald. Onder kosten wordt mede verstaan de vorderingen die Bax Houthandel op Opdrachtgever heeft wegens tekortschieten in de nakoming van met deze gesloten overeenkomsten terzake van geleverde of te leveren zaken. Opdrachtgever dient de door Bax Houthandel geleverde zaken, zolang deze zaken eigendom zijn van Bax Houthandel, apart en duidelijk herkenbaar op te slaan.
9.2. Opdrachtgever is bevoegd om binnen het kader van een normale bedrijfsvoering over de door Bax Houthandel geleverde zaken te beschikken en deze te vervreemden. Op verlangen van Bax Houthandel is Opdrachtgever gehouden in geval van zodanig beschikking of vervreemding op de vorderingen die hij hieruit op derden verkrijgt een stil pandrecht te vestigen ten behoeve van Bax Houthandel.
9.3. Indien Opdrachtgever tekortkomt in de nakoming van zijn verplichtingen uit de met Bax Houthandel gesloten overeenkomst(en) of indien Bax Houthandel goede gronden heeft te vrezen dat Opdrachtgever tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst is Bax Houthandel bevoegd de aan Opdrachtgever geleverde zaken terug te nemen. Met name -doch niet uitsluitend- bestaat dit recht indien onder Opdrachtgever beslag wordt gelegd, indien de Opdrachtgever surséance van betaling is verleend, indien het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd of uitgesproken, of indien Opdrachtgever enige betalingsregeling met een of meer van zijn crediteuren treft.
9.4. Indien derden rechten pretenderen ten aanzien van door Bax Houthandel geleverde doch nog niet betaalde zaken, dient Opdrachtgever Bax Houthandel binnen 24 uur nadat hij hiervan kennis heeft genomen hiervan op de hoogte te stellen. Bax Houthandel is in dat geval gerechtigd om de betreffende zaken bij Opdrachtgever terug te nemen en deze elders op te slaan. De kosten voor opslag en terugname komen voor rekening van de Opdrachtgever.
9.5. Bij elke terugneming van zaken als hiervoor bedoeld zal Opdrachtgever door Bax Houthandel worden gecrediteerd voor de waarden die – dit ter beoordeling van Bax Houthandel – aan de zaken worden toegekend, verminderd met alle op de terugneming gevallen kosten, onverminderd het recht van Bax Houthandel op vergoeding van daaruit voor haar voortvloeiende schade.
9.6. Artikel 8.5 is eveneens van toepassing indien artikel 7.8 van kracht is.

10. Aansprakelijkheid

10.1. Indien Bax Houthandel aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
10.2. Bax Houthandel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Bax Houthandel is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
10.3. Indien Bax Houthandel aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Bax Houthandel beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
10.4. De aansprakelijkheid van Bax Houthandel is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
10.5. Iedere aansprakelijkheid van Bax Houthandel vervalt na minimaal 1 jaar.
10.6. Bax Houthandel is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
10.7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bax Houthandel aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Bax Houthandel toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
10.8. Bax houthandel is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bax Houthandel of zijn leidinggevende ondergeschikten.
10.10. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade, althans de oorzaak daarvan binnen uiterlijk een maand na de eerste ontdekking schriftelijk aan Bax Houthandel kenbaar maakt.

11. Klachtenregeling

11.1. Klachten van de Opdrachtgever over eventuele onjuiste uitvoering van de order, of de kwaliteit van de geleverde zaken dienen uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de zending bij aangetekende schrijven ter kennis te worden gebracht van Bax Houthandel. Bij overtreding van de bovengenoemde termijn behoeven de klachten niet meer in behandeling te worden genomen door Bax Houthandel. Evenmin worden klachten in behandeling genomen indien het geleverde niet meer verkeert in de staat waarin het werd afgeleverd.
11.2. Bij niet inachtneming van deze termijn door Opdrachtgever, zal Bax Houthandel de klacht toch in behandeling nemen, doch de eventuele kosten van de vergoeding of vervanging overeenkomstig de garantieregeling zullen dan voor rekening van Opdrachtgever komen.
11.3. Bax Houthandel heeft het recht om alle werkzaamheden zelf binnen 2 weken na ontvangen van de klacht aan te vangen draagt zorg voor een wenselijk herstel. De Opdrachtgever heeft in geen enkel geval het recht een derde partij de werkzaamheden uit te laten voeren. Opdrachtgever mag dit enkel en alleen doen met een schriftelijke goedkeuring van Bax Houthandel. Bax Houthandel mag uit eigen beweging een derde partij inschakelen om werkzaamheden te laten verrichten. Indien Opdrachtgever weigert werkzaamheden door Bax Houthandel te laten uitvoeren of zonder goedkeuring een derde partij inschakelt om werkzaamheden te laten verrichten, vervalt iedere vorm van aansprakelijkheid voor Bax Houthandel.
11.4. Een gegronde klacht schort de (betalings)verplichtingen van Opdrachtgever nimmer op

12. Garantie

12.1. Bax Houthandel werkt met een retourregeling: behandeld hout wordt niet retour genomen, onbehandeld hout, bij meer dan 3 m2, geleverd binnen vier weken kent een retourregeling.
12.2. Vochtmetingen dienen in welke vorm dan ook altijd in opdracht van de Opdrachtgever te worden uitgevoerd door een derde partij. Bax Houthandel verricht geen metingen.
12.3. Op lamel vloerdelen wordt een garantie gegeven van 3 jaren op delamineren binnen normale leefcondities (45-65% luchtvochtigheid). Bij klachten wordt lijm ter beschikking gesteld die op eenvoudige wijze is aan te brengen. Bij delamineren worden delen niet vervangen.
12.4. De geleverde zaak heeft de technische eigenschappen en uiterlijke kenmerken bezitten die de Opdrachtgever op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Daarnaast is hout een natuurproduct dat eigenschappen die eveneens bij normaal gebruik kunnen voorkomen, als natuurlijke kleurverschillen en verkleuring door zonlicht of het afdekken van het product. In een natuurproduct kan soms gaatjes van een insect aanwezig zijn. Ondanks dat hout kunstmatig wordt gedroogd kunnen eitjes van insecten aanwezig zijn en uitkomen. Een natuurproduct kan krimpen, scheuren, vervormen en uitzetten. Voor klachten rondom de aspecten van een natuurproduct wordt door Bax Houthandel geen enkele garantie verstrekt en onverminderd het bepaalde in dit artikel, iedere aansprakelijkheid uitgesloten.

13. Getallen, maten, gewichten en verdere gegevens

13.1. Afwijkingen in breedte maten tot 1 cm wordt door Bax Houthandel als standaarddeviatie toegepast en leiden er niet toe dat door Opdrachtgever van de koop mag worden afgezien.
13.2. Afwijkingen in dikte tot 4 mm en 1 cm in breedte wordt door Bax Houthandel als standaarddeviatie toegepast en leiden er niet toe dat door de Opdrachtgever van de koop mag worden afgezien.
13.3. Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en gelijksoortige gegevens gelden niet als tekortkomingen.
13.4. De handelsgebruiken, van het niet gedefinieerde, binnen de branche bepalen of er sprake is van een geringe afwijking.
13.5. De geleverde hoeveelheid dient direct bij levering te worden gecontroleerd, bij gebreke waarvan de geleverde hoeveelheid als overeengekomen wordt aanvaard.

14. Overmacht

14.1. Geen van de partijen is aansprakelijk voor de tekortkoming in de nakoming van enige verplichting van deze overeenkomst – met uitzondering van de betalingsverplichtingen die het gevolg is van oorlog, oproer, staking, tekorten, rellen, onlusten, brand, overstroming, storm, explosies, natuurrampen, overheidsingrijpen, vertraging in de verscheping, arbeidsomstandigheden, aardbeving, embargo, materiaalgebrek, terrorisme of cyber-terrorisme, of iedere andere omstandigheid waarop de tekortschietende partij in redelijkheid geen invloed kan of heeft kunnen uitoefenen. In geval van dergelijke omstandigheden is de tekortschietende Partij de hierdoor verhinderde, belemmerde of vertraagde prestaties vrijgesteld tot het moment dat de overmachtssituatie is geëindigd.
14.2. Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen duurt, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst door schriftelijk te ontbinden . Wat reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
14.3. Indien Bax Houthandel bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of kan zij slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

15. Opschorting en ontbinding

15.1. Bax Houthandel heeft het recht de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en renten, indien Opdrachtgever een van zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, dan wel op het tijdstip dat Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
15.2. Indien de opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp zijn van ongedaan making, tenzij Bax Houthandel ten aanzien van die prestaties in verzuim is.
15.3. Bedragen die Bax Houthandel vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met wat producten of diensten die reeds ter uitvoering van de Overeenkomst zijn geleverd, blijven met inachtneming van het in het vorige lid bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
15.4. Bax Houthandel is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Bax Houthandel beschikt over juiste benodigde informatie van Opdrachtgever.

16. Installatie van projecten

16.1. Bax Houthandel BV garandeert gelegde vloeren gedurende één jaar na het leggen tegen materiaalfouten en leggebreken. Indien de Opdrachtgever aanspraak maakt op deze handelsgarantie moet verkoper in de gelegenheid worden gesteld de gebreken kosteloos te herstellen.
16.2. De garantie tegen leggebreken vervalt als de geconstateerde gebreken aantoonbaar het gevolg zijn van oorzaken die de Bax Houthandel bij het leggen van de vloer niet heeft waargenomen of heeft kunnen waarnemen, zoals:
– Onzichtbare leidingen in de werkvloer;
– Onjuiste samenstelling van de werkvloer indien die niet door de ondernemer is aangebracht;
– Sterke veranderingen van het vochtpercentage in de desbetreffende en omliggende ruimte(n);
– Constructiefouten in het gebouw, al dan niet als gevolg van het tekortschieten van de Opdrachtgever in zijn zorgplicht daaromtrent bij het leggen van de vloer
16.3. Bax Houthandel BV behoudt zich het recht voor een derde partij te gebruiken voor haar werkzaamheden.

17. Intellectuele eigendomsrechten

17.1. Tenzij er sprake is van producten van derden, blijven voor elke overeenkomst door Bax Houthandel uitgevoerd waar en wanneer dan ook alle daaruit voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij Bax Houthandel berusten, behalve als dit uitdrukkelijk is opgenomen in de offerte of deelovereenkomst.
17.2. Partijen zullen binnen de grenzen van het redelijke, al het mogelijke doen om de intellectuele eigendomsrechten van elkaar te beschermen en al dan niet gezamenlijk optreden tegen een inbreuk op bedoelde rechten.
17.3. Het is aan Bax Houthandel te bepalen of, en zo ja, op welke wijze zij wenst op te treden tegen deze inbreuken inclusief een door Bax Houthandel nader te bepalen boete. Opdrachtgever is nimmer bevoegd hiertoe zelf actie te ondernemen.
17.4. Indien Bax Houthandel op welke wijze dan ook actie onderneemt tegen een inbreuk als bedoeld in lid 3 van dit artikel, is Opdrachtgever verplicht om, zonder enige vergoeding, al haar medewerking te verlenen aan de acties die Bax Houthandel, al dan niet vrijwillig, dient te nemen ter bescherming van bedoelde rechten.

18. Geheimhouding en privacy

18.1. Bax Houthandel en Opdrachtgever verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie, cliënten, bestanden en producten, waarvan Partijen kennisnemen bij werkzaamheden ten behoeve van elkaar of ten behoeve van cliënten van Opdrachtgever. Gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen Partijen gesloten overeenkomst.
18.2. Opdrachtgever vrijwaart Bax Houthandel voor alle aanspraken van derden die jegens Bax Houthandel mochten worden ingesteld wegens een niet aan Bax Houthandel toe te rekenen schending van bij of krachtens de actuele wet- en regelgeving waaronder begrepen maar niet uitsluitend de geldende privacywetgeving.

19. Toepasselijk recht en geschillen

19.1. Op alle tussen Partijen gesloten Overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, tenzij Partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn. Alle geschillen, die voortvloeien uit deze overeenkomst, zullen worden voorgelegd en beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Bax Houthandel haar statutaire zetel heeft.
19.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.